Signalen naar het Gents stadsbestuur

De ‘Bewoners voor een Koopvaardijpark’ willen naar het Gentse stadsbestuur en de gemeenteraad met het burgerinitiatief en het bezwaarschrift volgende signalen geven:

  1. We zijn niet tegen een nieuwe woonwijk tussen onze woonwijken in. Integendeel, we zijn ons bewust van de ideale potentie van het gebied om er een nieuwe woonwijk te vestigen in aansluiting op de binnenstad. We zijn ook bewust van het feit dat onze stad nood heeft aan bijkomende woningen om heel wat redenen: de algemene nood aan bijkomende woningen, compensatie voor het verdwijnen van woningen bij stadsvernieuwing (erg nodig in sommige delen van de omliggende wijken), enz. Daarom moeten ook alle kansen worden gegrepen om de nieuwe woonwijk een sociaal, leefbaar en duurzaam karakter te geven die ook een meerwaarde meebrengt voor de omliggende woonwijken. Dat is nu om diverse redenen niet aanwezig en allerminst gewaarborgd. En bovendien kan het voor ons niet dat de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk met bijkomende mobiliteitsproblemen onderdeel vormt van een strategie om de Vlaamse regering onder druk te zetten om eindelijk werk te maken van de bouw van de Handelsdokbrug en het aanpakken van de Dampoort. Het kan niet dat de leefbaarheid van onze wijken in een dergelijke strategie nog meer onder druk komt te staan. Wat als het niet lukt of nog langer duurt?
  2. Bij het rondgaan voor handtekeningen bleek dat heel wat bewoners de diepe indruk hadden dat alles al onherroepelijk vastligt. Ook al is dat absoluut niet het geval aangezien het voor de bestemmingswijziging wachten is op de goedkeuring van het RUP. Uit het advies van de GECORO ( download document) blijkt dat een grondig herbekijken in feite nog erg aan de orde van de dag is. Het is spijtig dat de vier jaar tussen 2006 en 2010 niet zijn gebruikt om een bredere discussie te voeren over dit stadsproject en om een ruimer draagvlak voor het project uit te bouwen. De handtekeningen – zeker die van bewoners uit de omliggende buurten - tonen aan dat er heel andere verwachtingen leven naar de nieuwe woonwijk. Een open dialoog had tot een beter en duurzamer plan en tot een groter draagvlak kunnen leiden.
  3. Het wordt tijd om te zoeken naar een synthese tussen de verschillende voorstellen in plaats van te blijven doordenken op het achterhaald ‘brochette’concept van OMA dat de duurzaamheidstesten op vele vlakken niet goed doorstaat. De door ons aangereikte voorstellen blijven hun waarde behouden voor het verdere debat dat er zowel op korte termijn (als het RUP wordt doorgezet) als op lange termijn zal komen. We zijn hoe dan ook in volle verwachting naar een grondige bijsturing en hopen dat het stadsbestuur in de toekomst een daadwerkelijke dialoog op basis van gelijkheid wil aangaan met bewoners en bewonersgroepen.

In de marge willen we ook meegeven dat de overtuiging binnen de groep is gegroeid dat voor de aanpak van het Dampoortknooppunt enkel een ondertunneling een valabel voorstel is. Bovendien is voor een viaduct naar alle waarschijnlijkheid geen draagvlak op te bouwen bij de bewoners rond de Dampoort.