Burgerinitiatief ‘voor een leefbare en duurzame wijk Oude Dokken’ ingediend

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Oude Dokken’ kondigde de bewonersgroep ‘Bewoners voor een Koopvaardijpark’ in mei 2010 twee initiatieven aan:

Op 29 december 2010 werd het pakket met het vereist aantal handtekeningen voor het indienen van een burgerinitiatief aangetekend opgestuurd naar het stadsbestuur.

Het verzoekschrift van dit burgerinitiatief omvat twee luiken:

  1. het opschorten van de procedure voor het RUP tot er een duurzame oplossing is voor de mobiliteitsproblemen van zowel de Dampoort als de Muide (Handelsdokbrug)
  2. het herbekijken van het project ‘Oude Dokken’ op het vlak van duurzaamheid in zijn algemeenheid, de mogelijkheid voor het inplanten van een groot park, de keuze voor meer bouwblokken met meer grondgebonden woningen ipv. hoogbouw en voor beter openbaar vervoer in het bijzonder.

Dit wordt vertaald in vier voorstellen:

  1. Bevriezen van de ontwikkeling van het project Oude Dokken tot er duidelijkheid is rond timing en de investeringsmiddelen voor de Handelsdokbrug en een tunnel onder het Dampoortkruispunt.
  2. Herbekijken van het concept van de woonwijk (voorziene hoogbouw, grootte groenruimten, voorzieningen) en de duurzaamheidsaspecten in samenspraak met de omliggende buurten.
  3. Grijpen van de laatste kans om een groot stadspark in de binnenstad in te planten wordt gegrepen.
  4. Verleggen van de voorziene tramlijn van de as Dok Noord-Stapelplein-Dok Zuid, naar de Afrikalaan en de Koopvaardijlaan.

Belangrijk daarbij is de vaststelling uit de opgemaakte mobiliteitsrapporten blijkt dat de mobiliteitsproblemen pas opgelost zijn als ook de verkeerssituatie aan de Dampoort is aangepakt. De bouw van de Handelsdokbrug lost enkel de situatie voor de Muide op en vergroot integendeel eerder de problemen aan de Dampoort (zie argumentatie in volgend).

Uittrekstel uit het tweede bezwaarpunt van het gedetailleerd bezwaarschrift ( download document) van onze bewonersgroep.

‘Het Addendum aan de MOBER bespreekt bovendien op pagina 43 de mogelijke verkeerssituatie na de bouw van de Handelsdokbrug. Daaruit blijkt dat onder meer ook na de realisatie van dit ontwerp RUP Oude Dokken de eenduidige verlegging van de R40 naar de Afrikalaan en de Koopvaardijlaan nog altijd niet kan omdat de Afrikalaan en de Koopvaardijlaan de verkeersintensiteiten die dan ontstaan niet aankunnen.

  • “ (…) De huidige inrichting van de Dampoort – Koopvaardijlaan – Afrikalaan tot aan de Handelsdokbrug laat de theoretische geraamde verkeersintensiteiten immers niet toe (bijna 2000 pae in noordelijke richting), noch op het niveau van de Dampoortknoop, noch op het niveau van het smalle wegvak Koopvaardijlaan (N424). Zodoende zal in afwachting van de structurele aanpassingen aan de Dampoort; de as Dok Noord – Dok Zuid zowel in noordelijke als zuidelijke richting een deel van de stedelijke verdeelfunctie opnemen. Hiervoor is capaciteit (door middel van een gepaste inrichting) ter hoogte van Voormuide belangrijk.
  • De hoge verwachte verkeersintensiteiten op de Koopvaardijlaan – Afrikalaan (N424) tonen nogmaals aan dat een inrichting van de weg (op termijn) als verkeersas, met 2x2 – rijstroken, vanuit capaciteitsoogpunt noodzakelijk is. Tevens zijn aanvullende maatregelen op het niveau van de kruispunten Dampoort en op de linksafbeweging Vliegtuiglaan – Afrikalaan en (2) een intensiever gebruik van de as Dok Noord – Dok Zuid.”
  • Hiermee wordt aangeduid dat zelfs na de realisatie van de Handelsdokbrug de fysieke barrière tussen het project Oude Dokken en de binnenstad zal blijven bestaan in afwachting van de aanpak van de verkeersknoop aan de Dampoort. De noodzakelijke koppeling tussen beide verkeersprojecten als noodzakelijke voorwaarde om de ontsluiting van de nieuwe wijk op een adequate manier te organiseren, wordt hiermee nog maar eens afdoend mee onderstreept.’

Om een burgerinitiatief te laten gelden, moet het ondertekend zijn door 1% van de in Gent ingeschreven inwoners boven de 16 jaar. Dat komt momenteel neer op ongeveer 2.050 handtekeningen. Onze bewonersgroep heeft een pakket van 2.973 handtekeningen ingediend. Steekproefsgewijs ramen we het aantal ongeldige handtekeningen (adres opgegeven buiten Gent, onleesbaar of onduidelijk adres, dubbel getekend) op 10%. Dat maakt dat we daarna nog een overschot hebben van 650 handtekeningen of 30% op het nodige aantal handtekeningen. Een kleine helft van de handtekeningen komt uit de omliggende buurten, de andere helft is aangebracht door Gentenaars uit andere wijken die mee de zaak ondersteunen. Tussen de 200 en 300 handtekeningen zijn afkomstig van allochtone Gentenaars die uiteraard ook ruim zijn vertegenwoordigd in de omliggende wijken en waar mogelijk ook werden aangesproken.

In principe moet het burgerinitiatief op de eerstvolgende gemeenteraad worden voorgelegd voor zover er twintig dagen zijn tussen het indienen en de gemeenteraad.

Ondertussen is bekendgemaakt dat het burgerinitiatief als eerste punt geagendeerd is op de gemeenteraad van 24 januari 2010.