Bezwaarschriftenactie tijdens het openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van maandag 10 mei tot en met donderdag 8 juli 2010. Tot aan de vakantie lag het accent bij de bewonersgroep op het verzamelen van bezwaarschriften en het indienen van een gedetailleerd eigen bezwaarschrift.

Een algemeen bezwaarschrift met drie fundamentele opmerkingen (nood om eerst de verkeersknooppunten aan te pakken, vraag naar een groot stadspark, teveel hoogbouw en te weinig aandacht voor grondgebonden woningen) werd door 71 personen ingediend.

Daarnaast diende de bewonersgroep een gedetailleerd bezwaarschrift (download document) in dat elf fundamentele bezwaren omvatte:

 1. Het RUP is onwettig omdat in het kader van de plan-MER noch locatiealternatieven noch uitvoeringsalternatieven werden onderzocht. Dat is nochtans een verplichting volgens de Europese MER-wetgeving.
 2. De ontwikkeling van de wijk zonder dat er duidelijkheid is over de manier waarop de verkeersproblemen zullen worden opgelost en op welke termijn dit zal gebeuren, is geen voorbeeld van goed bestuur en naar de omliggende buurten niet te verantwoorden.
 3. Het RUP laat de laatste kans verloren gaan om de aanzet te geven voor een bijkomend groter stadspark aan de rand van de binnenstad.
 4. Het RUP is in strijd met het Ruimtelijk Structuurplan Gent van 2003 omdat het de groennorm binnen het projectgebied niet realiseert (10 m² groen/inwoner op hoogstens 400 meter afstand in een park van minsten 1 ha).
 5. Het ‘brochette’concept van OMA (winnaar stedenbouwkundige wedstrijd) als uitgangspunt voor het RUP is achterhaald omdat het ontwikkelingsgebied ondertussen ingekrompen is door de gebieden ten oosten van de Koopvaardijlaan uit het plan te halen (aparte en andere ontwikkeling voor het gebied rond de Afrikalaan).
 6. Het algemeen bouwprogramma is te groot zowel voor wonen als voor de andere functies.
 7. Het aantal grondgebonden woningen is veel te laag in verhouding tot de bestaande nood zoals die blijkt uit de woonstudies van 2009.
 8. De verplichte hoogteaccenten in omzeggens elk bouwblok beletten meer duurzame vormen van bouwen via zogenaamde bouwgroepen van particuliere gezinnen.
 9. De door de stad Gent ontwikkelde duurzaamheidsmeter is niet toegepast op het plan.
 10. Er blijft onduidelijkheid bestaan omtrent de veiligheid van de woongebieden in de onmiddellijke omgeving van de Seveso-bedrijven langs de Afrikalaan.
 11. De stedenbouwkundige voorschriften zijn te vaag. Ze laten niet toe om een duidelijk beeld te krijgen over de toekomstige invulling die aan de wijk zal worden gegeven.

De GECORO heeft alle bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek werden ingediend, behandeld in een omstandig advies van 5 oktober 2010. Verschillende bezwaren van onze bewonersgroep werden geheel of gedeeltelijk onderschreven of bevestigd. Dit geldt in de eerste plaats voor de bezwaren rond de groennorm, de grondgebonden woningen, het te groot bouwprogramma voor andere functies, het te groot aantal hoogteaccenten en het gebrek aan mogelijkheden voor bouwgroepen.

Het college heeft nu tijd tot begin maart 2011 om met een gewijzigd plan naar de gemeenteraad (in praktijk ten laatste gemeenteraad van februari) te gaan waarbij een antwoord wordt geformuleerd op de bezwaren en het advies van de GECORO.

terug naar burgerinitiatief